maskmask

Ogólne warunki sprzedaży tworzyw sztucznych

Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 02.01.2015 roku.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej „OWS”, normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Firmę BORAL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sandomierskiej 11, zwanego dalej „Sprzedawcą” na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „Kupującymi” lub „Kupującym”.

1.2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedawcą i Kupującymi. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

1.3. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWS. Kupujący potwierdza, że Sprzedający nie będzie związany żadnymi warunkami Kupującego różnymi od OWS, nawet jeżeli Sprzedający nie wyrazi sprzeciwu w tej sprawie. OWS będą jedynie obowiązującymi, nawet jeżeli zamówienie Kupującego zawierać będzie inne zastrzeżenia lub warunki dodatkowe.

1.4. Informacje wysyłane przez Sprzedającego Kupującemu, w tym także cenniki, są jedynie informacjami handlowymi i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66. par 1 kodeksu cywilnego.

2. Zawarcie umowy.

2.1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i akceptację przez Sprzedawcę zamówienia. Składając zamówienie, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia Sprzedawcy kopii następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,

b) decyzji o nadaniu numeru REGON,

c) decyzji o nadaniu numeru NIP,

2.2. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem:

a) listu poleconego;

b) faxu;

c) korespondencji elektronicznej. W przypadku braku niezwłocznego (po otrzymaniu akceptacji) zgłoszenia zastrzeżenia do zamówienia uważa się, że towary zamówiono według cen obowiązujących u Sprzedającego w chwili akceptacji zamówienia.

2.3. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.2. powyżej nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych.

2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego także innych niż wymienionych w pkt 2.2. powyżej dokumentów.

2.5. Oferty i zamówienia przekazywane telefonicznie lub pocztą elektroniczną stają się obowiązujące dopiero po wystawieniu przez Sprzedającego pisemnego potwierdzenia lub po wysyłce towarów i faktury do Klienta.

2.6. Wymagania szczególne, dotyczące opakowania zewnętrznego, sposobu wysyłki lub jakości produktu, Kupujący zobowiązany jest podać i powtarzać w każdym zamówieniu.

3. Cena i dostawa.

3.1. Ceny podane w cenniku Sprzedającego są cenami netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen również bez uprzedniej informacji.

3.2. Cena jest zasadniczo ceną towaru loco magazyn Sprzedającego wg standardu określonego w Międzynarodowych Regułach Handlu Incoterms jak EXW (ex works)

3.3. Faktury wystawiane są w polskich złotych. Jeśli ofertę złożono w Eur, przeliczenie na PLN następuje wg kursu sprzedaży NBP Tabela A wg kursu z dnia poprzedzającego fakturę sprzedaży.

3.4. Wszelkie dostawy odbywają się na ryzyko Kupującego od momentu opuszczenia terenu magazynu Sprzedającego. Dotyczy to również przypadków transportu samochodami dostawczymi Sprzedającego.

3.5. Sprzedający może dobierać i modyfikować opakowanie oraz sposób wysyłki stosownie do wymagań materiału, spedytora i obowiązujących przepisów. Koszty te oraz koszty ewentualnych specjalnych opakowań lub sposobów wysyłki, określonych przez Kupującego, będą obciążać Kupującego.

3.6. Opóźnienie dostawy towaru do magazynu Sprzedającego, spowodowane okolicznościami pozostającymi poza  kontrolą Sprzedającego, może spowodować przesunięcie terminu dostawy do Kupującego. W takim wypadku Kupujący zrzeka się dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe w wyniku opóźnienia. Dotyczy to także przypadków siły wyższej i całkowitej niemożności dostawy towaru lub świadczenia usługi, która to niemożność spowoduje wygaśnięcie zobowiązań umownych stron.

3.7. W przypadku odbierania towaru bezpośrednio z magazynu Sprzedającego, Kupujący obowiązany jest przestrzegać wyznaczonych terminów. W wypadku nie odebrania towaru w ustalonym terminie, zastosowanie ma pkt 3.8. poniżej.

3.8. Jeżeli Kupujący żąda przesunięcia terminu dostawy lub nie jest w stanie przyjąć towaru z jakiegokolwiek powodu, towar będzie składowany przez Sprzedającego na koszt i ryzyko Kupującego.

3.9. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem danej partii towaru, termin jej odbioru musi być odrębnie uzgodniony ze Sprzedającym. Powyższe nie ma wpływu na terminy odbioru dalszych partii towaru, chyba że co innego wynika z uzgodnień pomiędzy stronami.

3.10. W przypadku opóźnienia w płatności należności przysługujących Sprzedającemu od Kupującego, Sprzedający ma prawo wstrzymania wydania towaru do chwili uregulowania zaległych należności.

3.11. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawne Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedającemu niezbędnych urzędowych zezwoleń lub zaświadczeń przed realizacją zamówienia.

3.12. Wszelkie atesty, aprobaty i deklaracje producentów Sprzedający wystawia na życzenie Kupującego pod warunkiem zgłoszenia tego wymogu w formie pisemnej przed dokonaniem zakupu.

3.13. W przypadku rezygnacji Kupującego z odbioru zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z niewywiązaniem się z umowy, w tym kosztów wyprodukowania towarów niestandardowych, kosztów zakupu materiałów nie podlegających zwrotowi, kosztów anulowania zamówienia nałożonych na Sprzedającego przez dostawców Sprzedającego, kosztów związanych z magazynowaniem, wysyłką oraz obsługą transakcji.

3.14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych. Wszystkie dostawy częściowe będą fakturowane osobno, a opłaty za nie wnoszone po otrzymaniu faktury.

3.15. Termin realizacji zamówienia Sprzedawca potwierdza  przyjmując zamówienie.

4. Reklamacja.

4.1. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprawdzenie natychmiast po dostawie rodzaju i ilości otrzymanych towarów, co do ich zgodności z zamówieniem oraz fakturą sprzedaży z zastrzeżeniem punktu 3.13 OWS.

4.2. Powiadomienie o wszelkich wadach towaru, które można wykryć w trakcie sprawdzenia/przyjęcia towaru lub o brakach czy błędach w dostawie, należy przekazać Sprzedającemu w ciągu 3 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty powoływania się później na niezgodność dostarczonego towaru z zamówionym.

4.3. Powiadomienie o wszelkich wadach towaru, które można wykryć dopiero w terminie późniejszym, należy przekazać natychmiast po ich wykryciu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty odbioru towaru. Brak powiadomienia ze strony Kupującego, w określonym wyżej terminie uważany będzie za przyjęcie towaru jako zgodnego co do rodzaju, ilości i jakości.

4.4. Zgłoszenia wad należy dokonać na piśmie, podając ich dokładny opis, numer faktury za wadliwy towar oraz, w zależności od sytuacji, załączając inne dokumenty potrzebne do ustalenia przyczyny powstania wady, takie jak dokumenty przewozowe lub protokół sporządzony przez odbiorcę towaru, numer fabryczny towaru, o ile towar jest nim oznaczony.

4.5. W razie zgłoszenia wad Sprzedający ma prawo zbadania towaru. W przypadku niemożności zbadania reklamowanego towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji.

4.6. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji Kupujący może żądać: wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny w stosunku, w jakim cena towaru obliczona po uwzględnieniu istnienia wad pozostaje do ceny towaru danego rodzaju wolnego od wad.

4.7. Przed zwrotem reklamowanego towaru należy uzyskać wyraźną pisemną zgodę Sprzedającego. Brak takiej zgody uprawnia Sprzedającego do odmowy przyjęcia reklamowanego towaru.

4.8. Powiadomienie o wadach nie może być przyczyną zawieszenia czy nieuregulowania płatności określonego na fakturze sprzedaży.

4.9. Kupującemu nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu wad towaru, poza określonymi w niniejszym rozdziale, w tym w szczególności nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek wad towaru.

4.10. W przypadku wyraźnego zastrzeżenia, że towar jest niższej jakości, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5. Warunki płatności.

5.1. Należność wynikająca z faktury jest płatna przelewem na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, chyba że w fakturze określono inny sposób lub termin płatności.

5.2. W razie opóźnienia w płatności, Sprzedający ma prawo naliczyć od niezapłaconych kwot odsetki ustawowe.

5.3. Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, czekiem lub przekazem pieniężnym za datę płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego należną kwotą.

5.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania płatności z góry oraz cofnięcia przyznanego uprzednio odroczenia zapłaty.

6. Zastrzeżenie prawa własności.

6.1. Własność towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłacenia wszelkich należności za dostarczony towar i usługi.

6.2. Jeżeli Kupujący przetworzy dostarczony towar, Sprzedający staje się domniemanym jego producentem i uzyskuje prawo własności do nowo wytworzonego towaru. Jeżeli przetwarzanie polegać będzie na połączeniu towaru Sprzedającego z innymi, Sprzedający nabędzie prawo współwłasności do nowego towaru w zakresie określonym stosunkiem ceny fakturowanej za towar Sprzedającego do ceny fakturowanej za inne użyte towary.

6.3. Jeżeli Kupujący nabędzie wyłączne prawo do nowego towaru wytworzonego przez połączenie towaru Sprzedającego z innymi towarami, Kupujący sceduje na Sprzedającego prawo własności w proporcji określonej stosunkiem ceny fakturowanej za towar Sprzedającego do ceny fakturowanej za inne użyte towary.

6.4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na prawo własności Sprzedającego do towaru, a w szczególności o wszelkich przypadkach zajęcia lub konfiskaty.

6.5. Jeżeli Kupujący nie wypełni swoich zobowiązań umownych wobec Sprzedającego, będzie zobowiązany, na żądanie Sprzedającego, przekazać towar do dyspozycji Sprzedającego bez odstąpienia od umowy przez Sprzedającego.

6.6.  Kupujący zobowiązany jest współpracować we wszystkich niezbędnych i prawnie dopuszczalnych przedsięwzięciach, mających na celu zabezpieczenie płatności, i poinformować niezwłocznie Sprzedającego, jeżeli strony trzecie zgłoszą roszczenia, które mogłyby zagrozić zabezpieczeniom scedowanym na Sprzedającego.

6.7. Zastrzeżenie prawa własności nie ma wpływu na postanowienia regulujące moment przejęcia ryzyka związanego z przejęciem towaru.

7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

7.1. Jeżeli Sprzedający nie wyda Kupującemu towaru w odpowiednim terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność (zwłoka), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim wyznaczeniu Sprzedającemu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni dla wywiązania się z tego zobowiązania.

7.2. Kupujący ma prawo żądać odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku zwłoki Sprzedającego w udostępnieniu towaru, przy czym odszkodowanie to nie może przekraczać ceny za niedostarczony lub zbyt późno dostarczony towar.

7.3. Zwłoka Sprzedającego nie zachodzi w szczególności w przypadku:

7.3.1. niedotrzymania terminów dostaw przez kontrahentów Sprzedającego, które spowodowały opóźnienie w udostępnieniu towaru;

7.3.2. zmiany ustawodawstwa lub zarządzeń, lub innych działań odpowiednich władz, których następstwem będzie opóźnienie w udostępnieniu towaru;

7.3.3. zakłóceń u Sprzedającego spowodowanych np. przez strajk, brak zaopatrzenia w energię;

7.3.4. siły wyższej.

7.4. O przyczynach opóźnienia, o których mowa w pkt 7.3. powyżej, Sprzedający zawiadomi Kupującego. Jeżeli opóźnienie w udostępnieniu towaru przekroczy 1 miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy odnośnie towaru, którego dotyczy opóźnienie. W takim wypadku żadnej ze stron nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania.

7.5. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez Sprzedającego działaniem umyślnym lub poważnym zaniedbaniem ogranicza się niniejszym do takiej szkody, którą Sprzedający mógł przewidzieć jako następstwo takiego działania.

7.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne naruszenia umowy poza określonymi w niniejszych OWS.

8. Gwarancja

8.1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na czas równy gwarancji materiałowej wystawionej przez Producenta. W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru i zachowanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji technicznej, dołączonej do towaru.

8.2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu, naturalnego zużycia towaru.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Niezależnie od postanowień rozdziału 6. OWS, w przypadku sprzedaży towaru w opakowaniach zwrotnych, opakowania te pozostają własnością Sprzedającego.

9.2. Kupujący zobowiązany jest odesłać opisane wyżej opakowania na swój koszt do siedziby Sprzedającego, o ile nie wskazano innego miejsca, w terminie do 3 miesięcy od daty wystawienia faktury za taki towar.

9.3. W przypadku niezwrócenia tych opakowań w terminie lub zwrócenia ich w stanie uniemożliwiającym ponowne zastosowanie, Kupujący ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

9.4. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

9.5. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w związku z umową, będą rozstrzygane przez strony polubownie.

9.6. Gdy strony nie osiągną polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

9.7. Dla celów ustalenia zobowiązań Sprzedającego miejscem wykonania umowy jest miejsce, z którego towary są dostarczane. Miejscem wykonania dla zobowiązań Kupującego, szczególnie w zakresie płatności, jest Poznań.

9.8. W przypadku nieobowiązywania lub niemożności zastosowania którejkolwiek z powyższych klauzul wszystkie inne klauzule pozostają w mocy.

Poznań, dnia 02.01.2015 roku

BORAL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.